Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie

  • Rok inwestycji: 2014-2020

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 948 428,99 zł

Opis inwestycji

Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.1.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020

Cel:

poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

Szczegóły inwestycji

Planowane efekty:

wzrost liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną oraz wzrost liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informację sektora publicznego.

Całkowita wartość projektu: 948 428,99 zł

Dofinansowanie z UE:  806 164,57 zł