Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej od Grabowa n. Pr do granicy województwa III etap

  • Rok inwestycji: 2021-2022

  • Miejsce inwestycji: Palaty

  • Łączna kwota inwestycji: 4 441 855,00 zł

Opis inwestycji

Realizacja zadania gwarantuje podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej drodze powiatowej. Remont drogi powiatowej ma na celu rozwój infrastruktury drogowej i polepszenie jej jakości dostosowując się do jej aktualnych wymagań ruchu drogowego i jest ściśle powiązana z celami Długookresowej strategii rozwoju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jako poprawa dostępności transportowej poprzez poprawę jakości drogi oraz powiązań z drogą wojewódzką która jest w ciągłej przebudowie. Droga ma kluczowe znaczenie dla działających na terenie powiatu przedsiębiorstw, urzędów, bibliotek, szkól, przedszkoli, hali sportowej, basenów, szpitala, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Stanowi ważny element sieci publicznego transportu zbiorowego.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 4 441 855,16 zł
Data dodania: 2021 r.-2022 r.
Status: zakończona

Dofinansowanie:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2 220 927,00 zł